Om kurserna

Här hittar du mer information om kurserna. Vad man går igenom på kursen, hur många YH-poäng den ger samt vilken period man kan läsa den.

2020.03.09 – 2020.05.08
YH-poäng: 45

Kursbeskrivning:
Kursen ska ge kunskap om styr- och reglertekniska system, kvalitet och samarbetet med produktionsplanering, marknadsavdelning och teknisk kundservice. Den ger färdigheter att analysera komplexa reglertekniska situationer och förutsäga hur ändringar kommer att påverka en reglerkrets. Kursen ger också kunskapsmässiga underlag för att analysera ekonomiska förhållanden, utveckla produktionen mot ökad lönsamhet och samarbeta med andra i projekt för investering eller kvalitetsutveckling.

Innehåll:

 • Excel grundkurs
 • Beräkningar i Excel
 • Grundläggande statistik
 • Metoder för statistisk analys av avvikelser
 • Grunderna för statistisk processkontroll
 • Principerna för multivariat dataanalys
 • Statistisk analys med hjälp av Excel program
 • Simulering
 • Grundläggande reglerteknik
 • Komponenter i reglerkretsar
 • Optimering av regulatorparametrar
 • Olika typer av regulatorer och reglersystem (kaskad, framkoppling, kvotreglering)
 • Logiska funktioner
 • Uppbyggnad av styrsystem som gruppstarter och förreglingar
 • Tolkning av instrumentritningar (PID)
 • Grundläggande produktionsekonomi och investeringskalkylering
 • Beräkningar –fasta och rörliga kostnader och påverkan på resultatet

2020.03.13 – 2020.04.09
YH-poäng: 20

Kursbeskrivning:
Kursen ska ge kunskap om lager och smörjning, hur man arbetar med förebyggande underhåll och operatörsunderhåll samt om underhållsarbetes organisation och samarbetet med driftsorganisationen. Den ska ge färdighet att förutsäga hur ändrade driftsbetingelser och arbetssätt påverkar driftsäkerheten. Den ska ge kompetens att arbeta i team för ökad driftsäkerhet och ständiga förbättringar.

Innehåll: 

 • Strategier för underhåll
 • Driftsäkerhet
 • Tillståndskontroll
 • Underhållssystem
 • Lager och smörjning
 • Strategier för felsökning
 • Korrosions-och materiallära

2020.08.31 – 2020.10.16
YH-poäng: 35

Kursbeskrivning:
Kursen ska ge kunskap om miljölagstiftning, miljöpåverkan av olika utsläpp och metoder att minska utsläpp. Den ska ge kunskap om mikrobiologiska och enzymatiska reaktionsförlopp. Den ska ge den studerande kunskap om utrustning för och fysikaliska förlopp i separations- och blandningsprocesser (omrörning, torkning och indunstning). Den ska ge färdighet i att göra överslagsberäkningar inom sådana processer, analysera driftsituationer och kunna förutse konsekvenser av ändringar.

Innehåll:

 • Enhetsoperationerna omrörning, torkning, indunstning, cyklonseparering och filtrering.
 • Kapacitet och energiförbrukning för olika enhetsoperationer
 • Mikrobiologiska reaktionsförlopp
 • Faktorer som påverkar mikrobiologiska reaktioners utbyte
 • Hur utsläpp av närsalter, tungmetaller, kväveoxider, svavel, koldioxid, organiska ämnen och toxiska ämnen påverkar miljön
 • Olika metoder för rening av gaser och vätskor, inklusive avloppsvattenrening
 • Processdrift för minimering av utsläpp
 • Lagstiftning och olika typer av ledningssystem

2020.10.19 – 2020.12.31
YH-poäng: 55

Kursbeskrivning:
Kursen ska ge kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i massa- och pappersindustri med tillverkning av pappersmassa eller papper/kartong.

Innehåll:

 • Pappers- och kartongtillverkning, översikt
 • Pappersprodukter; användning och egenskaper
 • Ved och fibrer
 • Vedgård och renseri
 • Mekanisk massatillverkning
 • Returfiberhantering
 • Kemisk massatillverkning, översikt
 • Sulfatmassafabriken- fiberlinje och återvinning
 • Sulfitmassatillverkning
 • Mäld, mäldkemi och mäldberedning
 • Pappersmaskinens uppbyggnad
 • Formning, pressning, torkning; funktion och egenskaper
 • Ytbehandling: limning, bestrykning, kalandrering
 • Rullning och arkning
 • Diskussion på engelska i grupper kring olika praktiska teman
 • Föreläsningar på engelska
 • Genomgång av tekniska texter samt muntlig presentation på engelska

2020.10.19 – 2020.12.31
YH-poäng: 55

Kursbeskrivning:
Kursen ska ge kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna arbeta med värmeproduktion i fjärrvärmeanläggning, i industrins energianläggningar och med energieffektivisering i värmedistribution i processindustrier.

Innehåll:

 • Energieffektivisering och exergi
 • Pannors uppbyggnad och konstruktion.
 • Matarvattenkvalitet och – rening
 • Ång- och kondensatsystem, inklusive ångturbin
 • Olika systemlösningar
 • Lagstiftning som reglerar drift av pannor
 • Förbränningens mekanismer
 • Luftbehov och rökgasvolymer
 • Bildning av NOx, CO och svaveloxider.
 • Bränslens sammansättning och egenskaper
 • Uppbyggnad av fjärrvärmecentraler
 • Fjärrvärme- och fjärrkylesystemets uppbyggnad
 • Reglering i fjärrvärmecentraler
 • Tryckhållning och temperaturstyrning i fjärrvärmesystem
 • Kraftvärmecykelns termodynamik och energibalansberäkningar i komplexa system
 • Grundläggande ellära
 • Elsäkerhet
 • Elmotorer: installation och komponenter
 • Grundläggande felsökning i elinstallationer
 • Diskussion på engelska i grupper kring olika praktiska teman
 • Föreläsningar på engelska
 • Genomgång av tekniska texter samt muntlig presentation på engelska

2020.10.19 – 2020.12.31
YH-poäng: 55

Kursbeskrivning:
Kursen ska ge kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i kemisk industri.

Innehåll:

 • Organisk kemi
 • Petrokemiska råvarors ursprung
 • Råoljans komponenter
 • Stenkol och naturgas
 • Grundläggande träkemi
 • Olika petrokemiska produkter (asfalt, eldningsolja, villaolja, smörjolja, diesel, bensin, flygbränsle)
 • Enhetsoperationerna destillation, absorption, adsorption och extraktion
 • Petrokemiska processer (krackning, isomerisering/reformering, avsvavling, alkylering)
 • Bioraffinaderiet som koncept
 • Diskussion på engelska i grupper kring olika praktiska teman
 • Föreläsningar på engelska
 • Genomgång av tekniska texter samt muntlig presentation på engelska